Instalacja PPOŻ to system przeciwpożarowy wyposażony w detektory dymu, temperatury, tlenku węgla i inne urządzenia, które mają za zadania ochronę życia i mienia. Skuteczność systemu PPOŻ uzależniona jest od indywidualnego określenia charakterystyki zagrożenia pożarowego, warunków ochrony ppoż i zasad postępowania w razie powstania pożaru.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo i ochrona swoich bliskich, pracowników czy majątku. Jednym ze sposobów zapobiegania niebezpieczeństwom są właśnie instalacje PPOŻ. W niniejszym artykule postaram się wytłumaczyć , co to jest system przeciwpożarowy i dlaczego warto go mieć.

Dlaczego warto posiadać instalacje PPOŻ?

Nie odkryję tutaj Ameryki pisząc, że głównym powodem dla którego warto posiadać instalację przeciwpożarową jest bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych osób znajdujących się w Twoim budynku czy domu. Drugim powodem o którym warto wspomnieć jest ochrona mienia, dóbr materialnych i innych wartościowych rzeczy. Dzięki różnym czujnikom (dymu, temperatury, gazu) instalacja PPOŻ skutecznie wykrywa potencjalne zagrożenia. Zapobiega to różnym nieszczęśliwym przypadkom takim jak spalenie domu, magazynu itp.

Sposób działania systemu przeciwpożarowego

Instalacja PPOŻ wyposażona jest w centralę, do której podłączone są czujki, detektory i inne urządzenia alarmujące. Każda centrala posiada swój system operacyjny oraz możliwość programowania. To właśnie do niej przekazywany jest sygnał z czujek i detektorów informujący osobę odpowiedzialną o zagrożeniu. Warto wspomnieć, że system przeciwpożarowy wyposażyć można w oprogramowanie, które automatycznie zawiadamiać będzie najbliższą jednostkę straży pożarnej o zaistniałym niebezpieczeństwie. Elementy instalacji podłączone są do centrali sygnalizacji pożaru za pomocą odpowiednich przewodów. Rozróżnia się następujące rodzaje instalacji:

  • instalacja konwencjonalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje;
  • instalacja adresowalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje;
  • instalacja adresowalna o liniach pętlowych – małe , duże i bardzo duże instalacje.

Do podstawowych elementów instalacji PPOŻ zaliczamy:
Czujniki dymu– wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie alarmują o zagrożeniu. Kiedy stężenie dymu w komorze optycznej przekroczy określony próg, wywołany zostanie alarm. Parametry pracy czujników dymu są modyfikowane w zależności od zmian temperatury rejestrowanych przez czujniki termiczne.
Czujniki temperatury– reagujące na zmianę temperatury w pomieszczeniu. Przeważnie w sterownikach wykorzystuje się czujniki rezystancyjne (zmiana oporu elektrycznego metalu wraz ze zmianą temperatury) i czujniki termoelektryczne (termopary). Czujniki temperatury mogą różnić się między sobą dokładnością oraz zakresem pracy.
Czujniki gazu– mają za zadanie stałe kontrolowanie stężenia gazu w powietrzu w konkretnym pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się co najmniej 15 procent stężenia gazu alarmują one domowników o zagrożeniu. Znajdujący się w urządzeniu półprzewodnik, którym zazwyczaj jest dwutlenek cyny, reaguje z gazem znajdującym się w powietrzu. Jeśli jest to wystarczająca ilość i dojdzie do zmiany właściwości przewodzenia prądu następuje uruchomienie alarmów: dźwiękowego bądź świetlnego

Gdzie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożarowej?

Zgodnie z rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109, poz. 719) stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m2;
2) teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3) kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4) budynkach służących celom gastronomicznym o liczbie miejsc powyżej 300;
5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;
6) szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8) domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9) zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16) centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10.000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5.000-10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17) garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20) bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21) bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11 tego rozporządzenia nie dotyczą budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa.
W XXI wieku instalacje przeciwpożarowe (PPOŻ) to już nie luksus, ale coś oczywistego. Normy prawne oraz chęć zapewnienia większego bezpieczeństwa dla swojego domu i bliskich skłaniają Nas do tego racjonalnego kroku.

Polecane marki

Avtech
BCS
Beewell
easyCam
getfort
hikvision
kenik
miton
notis
procomm
satel
voltage

Ukryte menu